Progressistes del Municipi de Selva

Cinc pobles, un municipi. Una finestra oberta a tots.

Progressistes va exigir un tanatori i ja estÓ constru´t

progressistes07 | 14 Agost, 2008 15:52

El PP, que no va demostrar cap interès en la seva construcció, ha hagut d’acceptar la proposta de Progressistes.

També al primer número de Full Informatiu, ja vos informàvem que la nostra candidatura demanava la construcció d’un tanatori municipal al cementeri de Caimari i Selva.

Quan es va plantejar al plenari ordinari el PP va desmarcar-se d’aquesta idea assegurant que això no era una prioritat necessària per a ells. Nosaltres vam insistir que és un servei que, de gestionar-se bé, facilitaria les coses a les famílies d’aquests pobles amb difunts i a les persones que tenen per costum anar a donar el condol, amb la qual cosa ni uns ni altres s’haurien de desplaçar a altres pobles o ciutats.

A més a més pensam que el cost de les empreses funeràries és molt elevat i el fet de tenir un tantatori municipal permetria abaixar un poc el cost total per a les famílies.

Ara només esperam que no sigui deixat de la mà de Déu, com són descuidades altres instal·lacions municipals, i que se’n faci un bon manteniment, una bona gestió i un bon ús.

Molta merda pel carrer

progressistes07 | 14 Agost, 2008 15:50

No hi deu haver cap ciutadà ni ciutadana dels pobles del municipi de Selva que no trepitgi el carrer sense topar-se amb una merda de ca o de cussa.

 

El problema comença a ser greu perquè les queixes sobre aquests fets són moltes i la gent ja n’està molesta. Certament la culpa d’això no és de l’Ajuntament, res més faltaria. La culpa la tenen tots aquests propietaris maleducats que no tenen la categoria suficient ni la capacitat suficient que tenir animals a casa. Són molts els que amollen els seus animals de companyia perquè surtin al carrer a fer les seves necessitats.

 

I sabeu què passa? Que justament els cans i les cusses no caguen davant la casa del seu amo. Ho solen fer al carrer, a la contrada dels veïns i veïnes que justament no tenen animals.

 

Recordam que quan es va fer la presentació de la recollida selectiva a l’Auditori del Centre es va plantejar aquest tema al senyor batle. La seva resposta va ser sorprenent: «No hem detectat aquest problema», va dir.

 

I és que els cans i les cusses són molt vius i ja saben on no han d’anar a cagar: davant l’Ajuntament no s’hi caga. Ara el problema el tenim els altres i a l’estiu es veu incrementat perquè pasturen més a lloure i amb la calor fa més pudor.

 

Senyors regidors del PP, hi ha una cosa que se diu «Ordenança municipal» i que no és res més que una llei d’abast municipal que pot regular, entre d’altres coses, la convivència i el civisme entre la ciutadania. I quan hi ha persones que distorsionen la convivència en els nostre pobles cal actuar-hi i posar-hi fre. No vos pareix que ha arribat l’hora de fer alguna cosa al respecte?

Els PROGRESISTES presenten 21 propostes de millora a Francesc Antich

progressistes07 | 14 Agost, 2008 15:45

1r. Centre de Dia per a les persones majors del nostre municipi.

2n. Adquisició de terrenys a Biniamar per ubicar una zona esportiva i fer-hi les instal·lacions pertinents. (Biniamar no disposa de cap zona. Abans empraven l’església nova, però ara no tenen res).

3r. Reforma i asfaltat de les carreteres

Inca – Selva – Caimari – Lluc;

Selva – Moscari – Campanet;

Selva – Biniamar – Lloseta.

4t. Tanatori al cementiri de Selva i Caimari. COMPLIT

5è. Ronda Nord a Inca (bàsica per al nostre municipi), ja que estem obligats a creuar Inca cada vegada que sortim.

6è. Semàfor per a vianants a la carretera al seu pas per Selva i per Caimari.

7è. Construcció d’habitatges de protecció oficial a Selva, Caimari i Biniamar.

8è. Nova instal·lació de tota la xarxa d’aigua potable de Selva i Caimari. (La nostra xarxa perd més d’un 65 % d’aigua).

9è. Casals de Joves a Selva, Caimari, Moscari i Biniamar.

10è. Asfaltat de la carretera Moscari–Binibona.

11è. Reforma i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament de Selva (no compatible amb la proposta de reforma que vol fer el govern del PP)

12è Reforma de l’Escola de Caimari i nou mobiliari. La calefacció no funciona.

13è. Reforma de la plaça de Selva

14è. Rehabilitar les cases de la possessió de Ses Figueroles (Finca pública).

15è. Rehabilitar el camí dels contrabandistes des de Binibona - Ses Figueroles - Alcanella i Alcanelleta - Son Amer (Escorca). És un camí públic.

16è. Inversions a les àrees recreatives de la comuna de Biniamar (que està molt abandonada) i a sa comuna de Caimari (Es Fornassos).

17è. Reforma del passeig de l’entrada de Selva per la carretera d’Inca. (no hi ha cap protecció per als vianants, els arbres han aixecat les rajoles...)

18è. Recuperar el camí vell de Lluc sobretot al seu pas per Selva i Caimari.

19è. Rehabilitació de l’Aljub de la plaça de Biniamar.

20è. Rehabilitació de l’Església Nova de Biniamar.

21è. Reforma de l’Escola de Selva. (Ja s’ha fet la convocatòria del concurs per a l’execució de l’obra, amb un pressupost de 667.754 euros).

Lĺampliaciˇ de lĺAjuntament fa pudor

progressistes07 | 14 Agost, 2008 15:43

El govern municipal del PP prioritza clarament l’ampliació de l’actual edifici de l’Ajuntament i la construcció d’un magatzem municipal abans de dotar d’un Centre de Dia per a les persones majors.

L’ampliació de l’Ajuntament mitjançant la compra de les cases i el solar de Ca Ses Blaies té la seva història.

Mitjançant un acord amb la conselleria d’Interior de la qual el Sr. José M. Rodríguez n’era conseller i el nostre batle el seu director general, varen acordar una subvenció amb fons europeus d’uns 3.000.000 d’euros. D’aquest total, 1.803.000 euros eren per a l’adquisició de l’immoble confrontant, és a dir, Ca Ses Blaies.

Abans de parlar amb els regidors de l’oposició, varen parlar amb els propietaris i varen establir les condicions de la trama. Perquè l’ajuntament no compra Ca Ses Blaies, sinó que compra un edifici que construiran els propietaris, amb un projecte que farà la propietat i desprès ho vendrà a l’Ajuntament. Això no és tot. La propietat es queda la darrera planta i un parell de places d’aparcament. Així l’Ajuntament tendrà veïnats a l’edifici. Curiós!

Després ens convocaren a una reunió amb presses i abans de les eleccions i ens explicaren els fets. "lo tomas o lo dejas", com en temps d’en Franco.

Els progressistes (PSOE – PSM), evidentment ens oposam a aquest "compost" entre l’antic conseller Rodríguez, el batle de Selva i la propietat de Ca Ses Blaies.

Com podeu observar, han fet tot el possible per "arreglar" l’ampliació de l’Ajuntament. En canvi el Centre de Dia està aparcat, dormint fins que el govern municipal vulgui despertar-lo.

LĺAjuntament estÓ endeutat fins al coll

progressistes07 | 14 Agost, 2008 15:34

Som al mes de juliol i els pressuposts de 2008 estan sense aprovar.

Això implica que no es poden demanar ni subvencions ni inversions perquè la llei en aquest sentit és molt
clara.

No han aprovat els pressuposts perquè no han volgut o perquè se’n foten; ves a saber.

Al plenari del mes de juliol encara no els han aprovat, ja que abans haurien d’haver presentat la liquidació de l’any anterior i, evidentment, no l’han presentada. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, al seu informe publicat aquest mes de juliol, fa saber que el nostre ajuntament encara no ha entregat els comptes de l’any 2003.

L’endeutament de l’Ajuntament de Selva frega el límit del que està legalment permès: els interessos i l’amortització estan pràcticament al 100% del permès.

El deute acumulat de l’Ajuntament és d’uns 2 milions d’euros i a tot això s’hi han d’afegir els préstecs bancaris acumulats. Per tant el pressupost actual ha de preveure com es liquidarà el dèficit i segurament serà necessari fer un pla d’equilibri i de sanejament pressupostari. El nou interventor ja ha dit que serà imprescindible fer un gran préstec hipotecari a llarg termini per poder amortitzar el deute acumulat. Hem pogut comprovar ja els efectes d’aquesta situació: han apujat tots els imposts municipals.

Què fa el govern municipal del PP pensant en ampliar l’Ajuntament? Que faci front al deute i després, més endavant, ja parlarem d’ampliacions i reformes.

Ha sortit el 00

progressistes07 | 13 Agost, 2007 13:30

Durant aquest cap de setmana totes les cases del nostre municipi rebran o hauran rebut el primer full informatiu de Progressistes. Un full que té l'objectiu d'informar la gent sobre les actuacions dutes a l'Ajuntament per part de l'equip de govern com sobre la feina que realitza i realitzarà Progressistes estant a l'oposició. Des d'aquest bloc es pretén dinamitzar l'opinió de la ciutadania per tal que ens puguin fer arribar el seu parer sobre els aspectes que més els incomodin, així com també propostes de millora tant per a la candidatura com per a la convivència a les nostres terres.

Segurament l'arrancada amb les ganes de treballar haurà estat de cavall, com ja ho va ser durant la darrera legislatura, però sembla que l'arribada també ho serà, o com a mínim aquesta és la il·lusió de la nostra candidatura. Les eines de comunicació més enllà de les convencionals, és a dir, les digitals i internautes, ens faciliten molt les coses i això ens il·lusiona plenament perquè la informació amb els habitants del nostre municipi no decaigui.

I precisament aquesta informació, la del FULL INFORMATIU, només amb dos dies, ja ha generat reaccions. El nostre correu electrònic ha rebut cinc propostes constructives que intentarem defensar i proposar que es duguin a la pràctica, perquè nosaltres som i serem la veu del poble. D'altra banda també és cert que passejant pels carrers ens hem trobat qualque munyic de paper fet amb el full que hem repartit. Segurament és la reacció de la gent que no té ni la capacitat ni l'esma de seure i llegir com a mínim què diuen els que no pensen com ells, en aquest cas com pensam els progressistes.

Correu electrònic: progressistes@gmail.com

Solucions al problema de l'aigua a Biniamar

progressistes07 | 06 Agost, 2007 07:25

Mentre no acaben de donar fruit les gestions suposadament fetes per subministrar aigua potable a Biniamar, potser aquest consistori s’hauria de plantejar donar solucions provisionals. No entenem com a correcte que els usuaris d’una xarxa municipal d’aigua potable, paguin una aigua que NO poden beure fins ves a saber quan.

  • Una solució a curt termini és que es posi un contenidor amb aigua potable a Biniamar i que, mitjançant viatges d’aigua, tota la gent del poble pugui tenir accés a l’aigua de la Comuna de Caimari que és prou bona.
  • Una altra solució a més llarg termini és la recuperació de l’aljub de la plaça de Sa Quintana, i tenir aigua bona per als ciutadans.
  • Una solució més que proposam és fer ús dels contactes municipals i aconseguir aigua embotellada per a beure i cuinar (entregant 2 barrals/habitant un pic per setmana surten uns 260 euros).
  • Una altra solució podria esser comprar una font elèctrica que practiqui l’osmosi inversa, potabilitzant un mínim d’aigua per a consum diari (seria més car inicialment, però si s’allargués més l’arribada del remei definitiu, acabaria essent més rendible).

╔s curiˇs

progressistes07 | 06 Agost, 2007 07:23

És curiós que estiguin prosperant i consolidant-se els solars plens de materials de construcció; alguns exemples els trobam a l’entrada de Selva (per la ctra. d’Inca, per la ctra. de Mancor i pel camí des canyar); a Moscari (al camí de sa fontassa) i continua...

Digau-nos ignorants, però se’ns fa estrany que prosperin tantes llicències d’activitat d’emmagatzematge de materials de construcció, en sòl rústic; calla, que potser no disposen de la corresponent llicència!!! o potser sí. Vaja, com que també hem de recordar que no tenim normes urbanístiques, com es deuen definir els diferents usos de cada zona? Sigui com sigui, no vagi per dit. Ja en tornarem a parlar.

L'aigua (im)potable de Biniamar estÓ contaminada

progressistes07 | 29 Juliol, 2007 08:51

El passat dia 21 de juliol una de les notícies que varen donar per televisió espanyola al telenotícies vespre, era que a un poble de la península l’aigua potable estava contaminada, ja que el percentatge de nitrats era d’un 85%, quan el màxim permés per al consum humà és del 50 %.

 

A Biniamar el percentatge de nitrats és d’un 95%, el doble del permés, un 10% més que en el poble que sortia per televisió espanyola. Vaig pensar que aquest  trist honor l’hauria d’haver tingut el poble de Biniamar.

 

Els nitrats ingerits,  degut a l’acció de la flora intestinal, es trasformen en nitrits  i aquests tenen efectes cancerígens. Això no ho deim nosaltres, ho diu el químic de l’Ajuntament de Palma que va fer l’analítica. Per tant, molt alerta a beure aquesta aigua.

 

El govern municipal del PP, el batle de Selva, la batlessa de Biniamar, davant aquest greu fet l’únic que han  fet fins ara, ha estat  publicar un ban, el dia 6 de juny, dient que l’aigua potable de Biniamar no la poden emprar per beure ni per cuinar, sobretot, les persones majors i els nadons, a més de les dones embarassades. Ah!, també digueren que solucionaran aviat el problema.

 

A dia d’avui, el problema segueix, la gent de Biniamar ha de comprar l’aigua a la botiga. Hi ha hagut molta de gent que no va rebre el ban i que va seguir bevent l’aigua de l’aixeta pensat que era prou bona; entre aquesta gent hi havia joves embarassades. En tenim constància.

 

Ens diureu malpensats però, no sabien molt abans del dia 6 que l’aigua estava contaminada? Per què han tardat tant a fer-ho a saber? Per què a dia 22 de juliol no han solucionat el problema? Mentrestant, la gent ha anat bevent aigua contaminada, posant en perill la seva salut.

 

Els progressistes demanam que es posi un contenidor amb aigua potable a Biniamar i que, mitjançant viatges d’aigua,  tota la gent del poble pugui tenir accés a l’aigua de la Comuna de Caimari que és prou bona.

 

També pensam que es podria reparar l’aljub de la plaça de Sa Quartera, i tenir aigua bona per als ciutadans.

El que volen els ciutadans són solucions immediates al seus problemes. Esperem que aviat el problema estigui solucionat.

Ara va de bo

progressistes07 | 13 Juliol, 2007 16:04

Comença la gresca, tant a l'ajuntament com entre els comentaris a peu de carrer. Corren rumors sobre la fiscalia de medi ambient, les dedicacions exclusives, les poques feines d'alguns càrrecs del PP i l'adjudicació de feina a nous treballadors o treballadores municipals sense que se n'hagi informat ni creat ni convocada la plaça oficialment. Per tant, davant tot això molta prudència, però a l'aguait.

Dimarts, dia 17 de juliol, a les 20 hores, tendrà lloc el primer plenari de la present legislatura de manera extraordinària. La data d'aquest plenari deixa entreveure la gestió del nostre ajuntament que, tot i tenir més temps que mai, el nostre batle l'ha convocat pel darrer dia oficial en què podia. És a dir, que després de la constitució del nou Ajuntament tenia 30 dies naturals per convocar un plenari i tractar els assupmtes que regiran la legislatura i els nous nomenaments. I ha hagut de ser el darrer dia a dur-lo a terme, justament; com sempre amb l'aigua al coll.

Segurament un del punts més desitjats pel nou equip de govern -que és el més llépol- serà el punt 11 en què es darà la relació de càrrecs amb dedicacions exclusives i parcials. El que tenim per segur és que hi haurà regidors amb dedicacions exclusives o parcials per poder viure de qualque cosa. Lògicament, aquestes dedicacions no fan falta perquè durant la darrera legislatura no n'hi va haver cap perquè no ho degueren creure oportú.

Per ventura, i pensant-ho d'una altra manera, devia fer falta una persona que posàs ordre al desgavell administratiu i urbanístic que caracteritza el nostre municipi, però, per altres interessos la nostra institució local va ser deixada de la mà de Déu i es prioritzaren els càrrecs de Palma.

Tot plegat demostra que el més important va ser la butaca i el sou autonòmic molt per davant de la batlia i el municipi, tot i voler mantenir calenta la butaca municipal.

Vos mantendrem informats.

1 2 3  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb